UA
  UA
  EN
  МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ

  Проєкт освітньо-наукової програми

  Інститут обдарованої дитини НАПН УКраїни пропонує до обговорення проєкт освітньо-наукової програми для підготовки докторів філософії в галузі знань 01 «Освіта/ Педагогіка» спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» спеціалізація «Освіта та розвиток обдарованої особистості»

  Витяги з протоколів засідання робочої групи щодо перегляду ОНП

  Протокол №1 засідання робочої (проєктної) групи щодо оновлення дисциплін освітньої складової освітньо-наукової програми та навчального плану на 2022 н.р за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація «Освіта та розвиток обдарованої особистості») з урахуванням зауважень ГЕР та ЕГ по акредитації від 10.02.2022 р.

  Протокол №2 засідання робочої (проєктної) групи щодо обговорення загальних, спеціальних компетентностей та програмних результатів навчання з урахуванням зауважень ГЕР та ЕГ  від 15.02.2022 р. 

  Протокол №3 засідання робочої (проєктної) групи щодо обговорення структури робочих програм, силабусів та презентацій з урахуванням зауважень ЕГ та ГЕР від 26.02.2022 р. 

  Протокол №4 засідання робочої (проєктної) групи щодо обговорення змін до освітньо-наукової програми «Освіта та розвиток обдарованої особистості» від 15.03.2022 р.  

  Витяги з протоколів засідання вченої ради Інституту обдарованої дитини НАПН України

  Протокол №5 Про затвердження змін до навчального плану та освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» від 27.04.2022 р.

  Додаток 1 до витягу з протоколу №5 від 27.04.2022 р.

  Додаток 2 до витягу з протоколу №5 від 27.04.2022 р.

  Протокол №6 Про затвердження робочих програм освітніх компонентів ОНП «Освіта та розвиток обдарованої особистості» від 25.05.2022 р.

  Академічна доброчесність

  Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо) 

  Етичний кодекс ученого України

  Інформаційні ресурси 

  Наукові фахові видання України

  Перелік українських наукових журналів, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection

  Публікації наукових працівників ІОД в Електронній бібліотеці НАПН України

  Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського

  Опитування

  Опитування щодо змісту освітньо-наукової програми «Освіта та розвиток обдарованої особистості»

  Шановні стейкхолдери!

  Просимо Вас взяти участь в опитувані щодо змісту освітньо-наукової програми «Освіта та розвиток обдарованої особистості» – 2021

  Анкета щодо якості змісту освітньо-наукової програми «Освіта та розвиток обдарованої особистості» – 2022

  Дякуємо, що Ви погодились взяти участь й поділитися своїми міркуваннями.

  Результати опитування щодо змісту освітньої-наукової програми 2021 2022

  Опитування здобувачів освіти Інституту обдарованої дитини НАПН України

  Шановні здобувачі освіти!

  Просимо Вас взяти участь в опитувані щодо якості освітнього процесу в аспірантурі Інституту 2021.

  Анкета здобувачів освіти щодо навчального процесу в Інституті обдарованої дитини НАПН України – 2022

  Опитування є анонімним, результати дослідження будуть оприлюднені лише в узагальненому вигляді.

  Дякуємо, що Ви погодились взяти участь й поділитися своїми міркуваннями. 

  Результати опитування здобувачів освіти Інституту обдарованої дитини НАПН України 2021 2022

  Акредитація освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» 2021-2022 н.р.

  ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми «Освіта та розвиток обдарованої особистості» підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 01 «Освіта / педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»

  Звіт про результати акредитації

  Експертний висновок ГЕР

  Протокол засідання №19 (3)

  Додаток до протоколу № 19 (3)

  Акредитація освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» 2022-2023 н.р.

  ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньо-наукової програми "Освіта та розвиток обдарованої особистості" підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 01 "Освіта / Педагогіка" за спеціальністю 011 "Освітні, педагогічні науки"

  ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» третього рівня вищої освіти освітньо-наукової програми «Освіта та розвиток обдарованої особистості» в Інституті обдарованої дитини НАПН України

  ЗВІТ про результати акредитаційної експертизи освітньої програми