UA
  UA
  EN
  ПРО АСПІРАНТУРУ

  Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті обдарованої дитини НАПН України здійснюється через аспірантуру відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261.

  Аспірантура в Інституті обдарованої дитини  НАПН України  створена у 2011 році відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.

  Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» підготовка в аспірантурі Інституту, починаючи з 2018 року, приведена у відповідність з європейським стандартом третього рівня вищої освіти. Зокрема запроваджено освітню складову підготовки за освітньо-науковим рівнем – доктор філософії (PhD).

  Наказом Міністерства освіти і науки України від 18.01.2018 року № 53-л видано ліцензію на  провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні зі спеціальності:

  011 – «Освітні, педагогічні науки» (спеціалізація – «Освіта та розвиток обдарованої особистості»)

  Витяг з ЄДЕБО про переоформлення ліцензії ЗВО

  Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється:

  • за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);
  • за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).

  Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених МОН України, Правил прийому до аспірантури Інституту обдарованої дитини  НАПН України  та Положенню про приймальну комісію (див. інформацію в рубриці «ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ»).

  Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

  Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною (денною або вечірньою) формою навчання.

  До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста).

  Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється за освітньо-науковою програмою «Освіта та розвиток обдарованої особистості» та навчальним планом.

  Усі аспіранти незалежно від форми навчання зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта та освітньо-науковою програмою аспірантури Інституту.

  Початок навчання в аспірантурі – з 1 вересня.

  Обов’язковою умовою допуску до захисту дисертації є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану.

  Напрями досліджень в Інституті обдарованої дитини НАПН України

  Інститут обдарованої дитини НАПН України – наукова установа, яка здійснює дослідження феномену обдарованості, розробляє методичне забезпечення діагностики та розвитку обдарованості, створює програми й методики розвитку обдарованої особистості на різних вікових етапах, розробляє теоретико-методичні засади спеціалізованої освіти наукового спрямування. Відповідно до вимог сучасності Інститут виконує наукову, освітню, соціальну, економічну й культурну ролі. 

  Наукова робота Інституту ведеться відповідно до Положення про порядок формування, проведення і контролю виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у Національній академії педагогічних наук України; Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 13, Пріоритетних напрямів (тематики) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок НАПН України на 2022-2026 рр., схвалено Загальними зборами НАПН України від 19 листопада 2021 р. № 1-1/2-4.

  Основними напрямами наукових досліджень Інституту є:

  • формування наукового світогляду учнів, системного і критичного мислення учнів / студентів, 
  • розроблення науково-методичних засад реалізації особистісного потенціалу обдарованих учнів у закладах спеціалізованої освіти наукового спрямування; 
  • дослідження специфіки соціально-психологічних, особистісних та когнітивних особливостей учнів із різними видами обдарованості; 
  • з’ясування дидактико-методичних засад наукової освіти обдарованої учнівської молоді, 
  • розроблення моделі реалізації STEM/STEAM-освіти, обґрунтування доцільності використання форм і методів навчання в умовах реалізації STEM/STEAM-освіти в закладах спеціалізованої
  • освіти наукового спрямування; 
  • розроблення науково-методичних засад реалізації змісту середньої спеціалізованої освіти наукового спрямування; 
  • розроблення методичних засад впровадження освітніх моделей спеціалізованої освіти наукового спрямування в закладах загальної середньої та позашкільної освіти.

  Перелік тем досліджень аспірантів Інституту, які захистили дисертацію (в різні роки):

  • Мельник М. Ю. Формування готовності обдарованих старшокласників до професійного самовизначення (захист відбувся у 2016 р.).
  • Ковальова О. А. Психологічні особливості розвитку соціально-комунікативної компетентності вчителів (захист відбувся у 2018 р.).
  • Піонтковський-Вихватень Б. О. Модернізація змісту навчання обдарованих учнів у загальноосвітніх школах України (друга половина ХХ століття) (захист відбувся у 2019 р.).
  • Зелений П. О. Проєктно-задачний підхід в екологічній освіті обдарованих учнів у позакласній роботі закладів загальної середньої освіти (захист відбувся у 2020 р.).
  • Новогородська М. М. Педагогічні засоби профілактики та корекції залежності обдарованих підлітків від віртуального середовища (захист відбувся у 2022 р.).

  Перелік тем наукових досліджень науково-педагогічних працівників Інституту

  Докторські дисертації: Гальченко М. С. Потенціал творчого мислення у викликах глобального світу (соціально-філософський аналіз) (захист відбувся у 2020 р.).

  Перелік тем дисертаційних досліджень, які здійснюють аспіранти Інституту

  • Бурдельна Є.А. Використання кваліметричних технологій в управлінні розвитком академічної обдарованості учнів ліцеїв;
  • Лопадчак-Екші Н.М. Розвиток компонентів творчого потенціалу обдарованих учнів ліцеїв, схильних до підприємницької діяльності, під час роботи над проектами МАН України;
  • Довга М.І. Розвиток компонентів креативності підлітків в умовах дистанційного навчання в системі МАН України;
  • Ярошенко І.В. Розвиток відчуття ритму в музично обдарованих дітей старшого дошкільного віку засобами логоритміки в умовах дистанційного навчання;
  • Комашко Л.А. Система підготовки обдарованих старшокласників до підприємницької діяльності в закладах позашкільної освіти;
  • Савченко Я.В. Інтерактивний музей науки як засіб розвитку обдарованої особистості;
  • Шевченко І.М. Розвиток наукового мовлення молодших школярів у контексті пропедевтики дослідницької діяльності;
  • Ковальчук Н.А. Формування екологічної компетентності обдарованих учнів основної школи під час вивчення предметів природничого циклу.

  Напрями дисертаційних досліджень для вступників в аспірантуру

  • Суть, структура і діагностика загальної обдарованості.
  • Суть, структура і діагностика спеціальної обдарованості.
  • Суть, структура і діагностика технічної обдарованості. 
  • Суть, структура і діагностика художньої обдарованості. 
  • Суть, структура і діагностика лідерської обдарованості. 
  • Суть, структура і діагностика фізичної обдарованості. 
  • Суть, структура і діагностика соціальної обдарованості. 
  • Суть, структура і діагностика естетичної обдарованості.
  • Суть, структура і діагностика академічної обдарованості.
  • Організація освітнього процесу у закладах спеціалізованої освіти наукового спрямування.
  • Організація освітнього процесу у закладах спеціалізованої освіти технічного спрямування.
  • Організація освітнього процесу у закладах спеціалізованої освіти мистецького спрямування.
  • Організація освітнього процесу у закладах спеціалізованої освіти спортивного спрямування.
  • Організація освітнього процесу у закладах спеціалізованої освіти військового спрямування.
  • Організація освітнього процесу у закладах спеціалізованої освіти підприємницького спрямування.
  • Наступність загальної і спеціалізованої середньої освіти.
  • Наступність середньої спеціалізованої і вищої освіти.
  • Інтеграція закладів спеціалізованої освіти з інституціями неформальної та інформальної освіти у наданні освітніх послуг обдарованій учнівській молоді.

  Кадровий потенціал наукових працівників Інституту 

   

  Контактна інформація:

  Діяльність аспірантури забезпечує науково-організаційний відділ. Відповідальна за роботу аспірантури:

  Слинькова Тетяна Василівна, старший науковий співробітник.

  Адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-д, 5-й поверх
  Кабінет:  509 
  Телефони: (044) 481-27-06
  email: slinkova@ukr.net