UA
  UA
  EN
  ПІДРОЗДІЛИ ІНСТИТУТУ ТА НАПРЯМИ РОБОТИ
  ВІДДІЛ ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ
  ВІДДІЛ ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ
  • Проведення фундаментальних і прикладних досліджень феномену обдарованості та пов'язаних з цим проблем.
  • Розроблення психолого-педагогічних основ розвитку обдарованості відповідно до напрямів творчої діяльності.
  • Дослідження соціально-психологічних аспектів взаємодії обдарованої дитини та суспільства.
  • Розроблення різних моделей організації навчально-виховного процесу в навчальних закладах різних типів з урахуванням особливостей взаємодії особистості обдарованої дитини з природним, предметним та соціально-культурним середовищем.
  • Формування суспільно-громадської думки щодо державного значення роботи з обдарованими дітьми та молоддю.
  Результати діяльності відділу
  ВІДДІЛ ДІАГНОСТИКИ ОБДАРОВАНОСТІ
  ВІДДІЛ ДІАГНОСТИКИ ОБДАРОВАНОСТІ
  • Забезпечення реалізації державної політики у галузі діагностики обдарованості дітей та юнацтва з метою виявлення, становлення, розвитку і самореалізації обдарованих дітей. 
  • Вивчення, узагальнення та поширення наукового досвіду з питань психодіагностики обдарованості.
  • Розробка науково-методичних засад діагностики різних видів обдарованості, вивчення особливостей розвитку обдарованих учнів, використання сучасних інформаційних технологій у психодіагностиці обдарованості. 
  • Своєчасне виконання доручень і розпоряджень керівництва Інституту з питань, що входять до компетенції відділу.
   Інформаційно-методичне забезпечення з питань діагностики обдарованих дітей та юнацтва.
  Результати діяльності відділу
  ВІДДІЛ ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ
  ВІДДІЛ ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ
  • Створення освітніх моделей та проєктування освітніх систем з розвитку обдарованості.
  • Проведення теоретико-практичних досліджень з питань психологічних засад становлення обдарованої особистості та педагогічних засад створення освітніх умов для розвитку  її обдарованості.
  • Пошук, вивчення та поширення інноваційних підходів, форм та методів  освіти обдарованих дітей та молоді.
  • Розробка інноваційних освітніх методик та технологій, які сприяють розвитку талантів учнів та розкриттю їх особистості, впровадження їх у закладах загальної середньої та позашкільної освіти.
  • Науково-методична підтримка дослідницько-експериментального напряму в Малій академії наук України.
  • Розвиток наукової освіти  в Україні.
  Результати діяльності відділу
  ВІДДІЛ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ ОБДАРОВАНИХ
  ВІДДІЛ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ ОБДАРОВАНИХ
  • З’ясування психічних якостей індивідів, які проектуються на площину їхньої пізнавальної і творчої діяльності.
  • Дослідження специфіки зазначених якостей, притаманних обдарованим, які є носіями розумної поведінки.
  • Дидактична інтерпретація специфічних механізмів пізнавальної і творчої діяльності обдарованих.
  • Відображення дидактичних засад навчання обдарованих у змісті навчальних вправ і задач, стилі викладу навчального матеріалу.
  • Методична реалізація базових змістових підвалин навчання обдарованих.
  • Узагальнення переліченого вище у формі варіативних технологій в освіті обдарованих.
  Результати діяльності відділу
  ВІДДІЛ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ
  ВІДДІЛ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ
  • Забезпечення реалізації державної політики у галузі розвитку інтелектуально обдарованих дітей, підлітків та молоді.
  • Планування, організація і контроль виконання науково-дослідних робіт.
  • Своєчасне виконання доручень і розпоряджень керівництва Інституту з питань, що входять до компетенції відділу.
  • Сприяння у підготовці та перепідготовці кадрів, що працюють з обдарованими дітьми.
  • Розробка та впровадження інноваційних форм освіти обдарованих дітей.
  • Інформаційно-методичне забезпечення з питань розвитку та соціалізації інтелектуально обдарованих дітей, підлітків та молоді.
  Результати діяльності відділу
  ВІДДІЛ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ
  ВІДДІЛ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ
  • Дослідження в галузі розвитку інтелектуального, академічного і творчого потенціалу обдарованих дітей та молоді.
  • Педагогічна підтримка обдарованих дітей та молоді, сприяння когнітивному, психосоціальному та афективному зростанню обдарованих.
  • Розроблення методичних матеріалів та інших ресурсів, які транслюють передовий досвід психолого-педагогічної підтримки обдарованих дітей.
  • Пропедевтика, супровід розробки та реалізації освітніх програм для обдарованих дітей з акцентом на глибокий, концептуально складний, поглиблений зміст, множинний вибір, залучення різноманітних ресурсів громади, освітніх та наукових установ.
  • Проведення науково-практичних заходів за результатами досліджень, представлення ефективних практик з розвитку когнітивних здібностей, які підтримують зростання та досягнення обдарованих дітей та молоді.
  Результати діяльності відділу
  НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ
  НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ
  • Сприяння розвитку мережі інституцій і організацій для роботи з обдарованими дітьми та молоддю.
  • Проведення інформаційно-просвітницької діяльності, спрямованої на формування середовища обдарованої дитини.
  • Планування, організація та проведення наукових, науково-практичних заходів з тематики Інституту.
  • Організація освітньої діяльності в Інституті.