UA
  UA
  EN
  НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ ВЧЕНИХ ІНСТИТУТУ

  Монографії

  Стратегії формування творчої особистості: методи, прийоми, форми: монографія

  Авт. кол.: В.Г. Кремень, В.В. Ільїн, Є.Р. Борінштейн, М.С. Гальченко, М.В. Ліпін, Д.В. Погрібна, Н.В. Савчук, О.А. Федорчук. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. – 320 с. 

  У монографії досліджується проблема творчої особистості в умовах інформаційно-цифрової реальності, у якій послаблюється дія раціональних детермінант, а традиційні природні та соціальні об’єкти заміщаються віртуальними. Перехід до нового виміру цивілізаційного буття активізує інтелектуальну діяльність, головним змістом якої є енергія творчості. Її результати дають змогу прогнозувати здійснення подальшого соціально-економічного процесу, розширювати відтворення життя, його соціалізації та олюднення. 

  Монографія розрахована на викладачів, науковців, аспірантів, студентів, а також усіх, кого хвилює перспектива людини в контексті суперечностей і викликів нової епохи.

  Практичний інтелект учнівської молоді: діагностика обдарованості: монографія

  В.П. Тименко, С.О. Довгий, М.Ю. Мельник, Т.М. Тригуб, М.П. Кузьмінець. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 176 с.

  У монографії здійснено аналіз сутності обдарованості у вітчизняному та закордонному наукознавствах, виокремлено нові концепції взаємодії інтелекту і творчості. Обґрунтовано практичний інтелект з урахуванням праць Л. Виготського, Р. Штернберга та інших видатних психологів. Актуалізовано традиційні методи діагностики і показано значення проектної творчості учнівської молоді для виявлення практичного інтелекту. Сформульовано концептуальні засади діагностики практичного інтелекту учнів і студентів у контексті українського наукознавства.

  Монографія призначена для практичних психологів, педагогів закладів загальної, професійної, вищої та післядипломної освіти, коучів, менеджерів, підприємців – усіх, хто цікавиться рівнем розвитку власного практичного інтелекту.

  Методичні посібники

  Теорія та практика наукової освіти Малої академії наук України : методичний посібник

  О.А. Ковальова, М.М. Міленіна, О.В. Дубініна, Т.І. Бурлаєнко, О.М. Ісаченко. – Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2022. – 8,0 а.а. (рукопис)

  Методичний посібник складається з двох основних частин: теоретичної та практичної. У його першій частині представлені узагальнення вчених щодо становлення наукової освіти, її методичних засад та реалізації у системі МАН України. У другій частині посібника розкрито зміст, методи і форми новітніх навчальних методик, створених науковцями Інституту обдарованої дитини НАПН України на основі інноваційних практик наукової освіти МАН України та представлено теоретичні засади, структуру, процедуру проведення та аналізу результатів двох нових розроблених діагностичних методик для оцінювання ефективності інноваційних практик. Посібник створений для педагогічних співробітників системи Малої академії наук України, які зацікавлені у поглибленні знань щодо наукової освіти та у створенні інноваційних методик. Також він може бути корисним педагогам закладів спеціалізованої освіти наукового спрямування, загальної середньої та вищої освіти, які займаються науковою та STEM освітою.

  Дидактичні засади креативного розвитку інтелектуально обдарованих учнів ліцеїв: посібник

  І. С. Волощук, В. О. Киричук, В. М. Мадзігон, В. В. Мелешко, Я. М. Рудик, О. С. Шуленок, Л. А. Яременко. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 282 с.    

  У посібнику розглянуто класичні концепції суті інтелекту та обдарованості. Показано їхню обмеженість з теоретичної та практичної точок зору. Причиною зазначеної обмеженості автори вважають розгляд інтелекту безвідносно до розумної поведінки індивіда й обмежене трактування обдарованості на основі виключно його інтелектуальних здібностей. Як наслідок, запропоновано концепцію інтелекту як апарату розумної поведінки. Після чого обґрунтовується суть обдарованості як атрибуту цієї поведінки. На основі цього пропонуються методи розвитку пізнавальної і креативної складових інтелекту учнів з урахуванням особливостей навчально-виховного процесу в закладах освіти для обдарованих. Автори сподіваються, що представлені в посібнику ідеї будуть сприяти переосмисленню психологічної суті інтелекту та обдарованості психологами і педагогами, зваженому підходу до обстеження інтелекту та діагностики обдарованості, відмові від методично помилкової практики виявлення обдарованих індивідів, врешті, зменшенню соціальної напруги від стратифікації суспільства на основі феномену «обдарованість» та підвищенню ефективності навчально-виховного процесу в закладах освіти для обдарованих, розвитку інтелектуальних здібностей зазначеної категорії учнів.

  Теоретико-методичні засади діагностики когнітивних та особистісних чинників самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею: методичний посібник

  Н. А. Бєльська, Ю. М. Ковальчук, М. Ю. Мельник, М. М. Новогородська, М. А. Садова. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 144 с.

  У методичному посібнику представлено результати теоретико-емпіричного вивчення проблеми самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею. Описано специфіку професійної орієнтації та кар’єрного консультування обдарованих учнів ліцею в сучасних умовах. Висвітлено результати експериментального дослідження самовизначення щодо майбутньої професії учнів ліцею з різними видами обдарованості. Представлено профорієнтаційно-діагностичну тестову систему «Інтереси та здібності», що спрямована на двостороннє дослідження особистості: мотиваційної структури (професійних інтересів, схильностей) та структури задатків і здібностей. Методичний посібник адресовано педагогам, психологам, працівникам освітніх закладів, які працюють з обдарованими дітьми й учнівською молоддю, а також науковим працівникам, аспірантам, викладачам психолого-педагогічних дисциплін.

  Психологічні та соціальні чинники адаптації обдарованої особистості в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів загальної середньої освіти: методичний посібник

  К. А. Андросович, Г. В. Ільїна, Л. І. Ткаченко, І. О. Якимова. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 138 с.    

  У посібнику окреслено особливості інформаційно-освітнього середовища закладів освіти в умовах ви- кликів сьогодення. Виокремлені функції інформаційних середовищ сучасних закладів загальної середньої освіти. Авторами досліджено соціальні та психологічні чинники, а також особистісні характеристики, що впливають на процес адаптації обдарованих учнів в різні періоди навчання, які збігаються із кризовими періодами психологічного розвитку особистості: вступ до школи, підлітковий вік та період ранньої юності. Наведений у посібнику спецпрактикум сприяє підвищенню рівня соціально-психологічної адаптованості обдарованих учнів закладів загальної середньої освіти і є готовим інструментарієм з конспектом практикоорієнтованих занять. Посібник призначено для студентів і викладачів, соціальних педагогів, практичних психологів та керівників закладів загальної середньої освіти.

  Типологія та методи виявлення інтелектуально обдарованих старшокласників, схильних до дослідницької діяльності: методичний посібник

  Н. А. Бєльська. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАП Н України, 2018. – 128 с. 

  Посібник присвячено проблемі вивчення типів і видів обдарованості старшокласників. У праці представлено авторську версію типології обдарованості, яка охоплює такі типи обдарованості: академічну, інтелектуальну, творчу, естетичну, практичну та технічну, соціально-комунікативну та лідерську, сенсомоторну. Також подано результати експериментальних досліджень кожного з указаних типів. Окремо розглянуто типи інтелектуальної обдарованості дітей – учасників конкурсу-захисту науково-дослідних і творчих робіт Малої академії наук України. Описано їхні когнітивно-поведінкові й особистісні характеристики.

  Посібник містить перелік і детальний опис психодігностичних методик (включаючи авторські модифікації), які рекомендовані для дослідження якості та рівня академічної, інтелектуальної та творчої обдарованостей.

  Посібник призначений для практичних та академічних психологів, студентів, аспірантів і викладачів факультетів психології.

  Психологічна діагностика інтелектуально обдарованих старшокласників: методичний посібник

  Н.А. Бєльська, М.Ю. Мельник, Н.І. Поліхун, К.Г. Постова. – Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 142 с. 

  У методичному посібнику представлено результати теоретико-емпіричного вивчення проблеми психологічної діагностики інтелектуально обдарованих старшокласників. Обґрунтовано теоретико-методичні засади діагностики обдарованості старшокласників, схильних до дослідницької діяльності. Розкрито зміст і структуру психодіагностичного обстеження. Представлено результати експериментального дослідження особистісних особливостей інтелектуально обдарованих старшокласників.

  Методичний посібник адресовано науковим працівникам, аспірантам, викладачам психолого-педагогічних дисциплін, а також працівникам освітніх закладів, які працюють з обдарованими дітьми й учнівською молоддю.

  Проектування засобів діагностики обдарованості дітей та молоді в інформаційному середовищі: методичний посібник

  О. Л. Сухий, Т. А. Юрченко, В. М. Шульга. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 152 с. 

  Методичний посібник висвітлює аспекти адаптації будь-яких діагностичних алгоритмів від паперового рівня до рівня онлайн-ресурсу, ставить задачі формалізації та програмування відповідних тестів із різним рівнем залучення програмістів. У праці викладено авторський підхід до процесу розробки і створення універсальної системи для побудови як діагностичних форм, так і математично-статистичного апарату обчислення. авторами розроблено загальну структуру онлайн-ресурсу, що поєднує в собі опрацьовані в Інституті обдарованої дитини НАПН України діагностичні тести та передбачає збереження всіх даних тестування. 

  Посібник стане у нагоді психолого-педагогічному складу та керівникам установ освіти, спеціалістам органів управління освітою, науково-методичним працівникам і студентам відповідної спеціалізації.

  Інтерактивна психолого-педагогічна підтримка соціалізації обдарованих старшокласників: методичний посібник

  М. С. Гальченко, К. А. Андросович, Л. I. Ткаченко, O. A. Ковальова, Л. M. Найдьонова. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 136 с.  

  У методичному посібнику представлено аналіз вітчизняного та світового досвіду щодо психолого-педагогічної підтримки обдарованих учнів старших класів. авторами розроблено й описано теоретичні психологічну та педагогічну моделі, що забезпечує мультидисциплінарний підхід до вивчення проблеми соціалізації обдарованої особистості. 

  Запропоновані інтерактивні засоби в роботі вчителя для підвищення ефективності соціалізації обдарованих учнів. розроблено серію практичних занять щодо підвищення соціально-комунікативної компетентності вчителя. Представлено практичний досвід використання проектної діяльності педагогів із застосуванням інтернет-технологій. 

  Посібник призначений для науковців, педагогічних працівників, психологів, соціальних педагогів і студентів закладів вищої освіти.

  Практичний посібник

  Збірник інноваційних практик наукової освіти учнів Малої академії наук України

  О. А. Ковальова, М. М. Міленіна, Г. В. Кузьменко, С. М. Бабійчук, О. В. Дубініна, Т. І. Бурлаєнко, О. І. Казакова; за заг. ред. О. А. Ковальової. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 122 с. 

  Практичний посібник розроблено в рамках наукової теми «Методичні засади інноваційних практик наукової освіти у регіональній мережі Центру ЮНЕСКО “Мала академія наук України”» (Номер державної реєстрації 0120U100087). Він присвячений популяризації наукової освіти в Україні. У практичному посібнику зібрано описи та паспорти перспективних інноваційних практик наукової освіти, що розроблені та апробовані в Малій академії наук України. Найбільшу увагу приділено освітнім практикам, які можуть бути масштабовані як у межах системи Малої академії наук України, так і поза її межами, і навіть у міжнародному напрямі. Посібник рекомендовано педагогічним співробітникам системи Малої академії наук України та представникам інших закладів позашкільної освіти як державної, так і недержавної форм власності. Може бути корисним керівникам, психологам і вчителям закладів загальної середньої освіти, особливо наукового спрямування; аспірантам, студентам, викладачам закладів вищої освіти педагогічного профілю; науковим співробітникам установ Міністерства освіти та науки України та Національної академії педагогічних наук України; консультантам центрів професійного розвитку педагогічних працівників і всім, кого цікавить наукова освіта.

  Методичні рекомендації

  Впровадження інноваційних практик наукової освіти в Малій академії наук України : методичні рекомендації

  Бабійчук С.М., Ковальова О.А., Кочарян А.Б., Казакова О.І. Київ. Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2022. – 3,0 а.а. (рукопис). 

  У методичних рекомендаціях на прикладі інноваційної освітньої методики «Основи дистанційного зондування Землі» лабораторії «ГІС та ДЗЗ» та новітньої програми «Хімічні технології» Малої академії наук України представлений досвід розвитку освітніх інновацій від ідеї до масштабування та виходу на міжнародний рівень. У іншій частині видання представлені підсумкові результати проєкту «Науково-методичне забезпечення створення електронного журналу відкритого доступу для оприлюднення результатів наукової діяльності учнів Малої академії наук України» на виконання програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2021 – 2023 роки. Рекомендації розроблені для педагогічних співробітників системи Малої академії наук України, зацікавлених у впровадженні інновацій в освітній процес. Також вони можуть бути корисні новаторам закладів спеціалізованої освіти наукового спрямування, загальної середньої та вищої освіти, які займаються науковою освітою.

  Дидактико-методичні засади організації навчального процесу в закладах освіти для інтелектуально обдарованих учнів

  І. С. Волощук, В. О. Киричук, В. М. Мадзігон, В. В. Мелешко, Я. М. Рудик, О. С. Шуленок, Л. А. Яременко. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 70 с.   

  У методичних рекомендаціях розкрито особливості організації освітнього процесу в закладах освіти для обдарованих учнів відповідно до аналізу практики використання змісту, форм і методів навчання. Розкрито теоретичні засади трансформації окремих закладів освіти для обдарованих учнів, схильних до наукової діяльності, у наукові ліцеї, що вимагає створення ефективної дидактичної системи задля забезпечення умов, які надають можливість, окрім вивчення навчальних предметів на рівні стандарту, здобувати профільну освіту, зокрема спеціалізовану наукового спрямування. Читачам запропоновано ознайомитися з формами, методами навчання, що передбачені для розвитку розумових здібностей учнів, які здатні до креативного мислення, наділені особливими психічними якостями і проявляють стійкий інтерес до наукової діяльності. У методичних рекомендаціях представлено концепцію середньої спеціалізованої освіти наукового спрямування, що розроблена на основі відповідного стандарту. Автори сподіваються, що запропоновані матеріали та рекомендації будуть сприяти організації освітнього процесу, удосконаленню досвіду роботи з інтелектуально обдарованими учнями на етапі навчання у старшій школі – науковому ліцеї. Призначено для авторів навчальних програм, підручників і посібників для обдарованих учнів наукових ліцеїв; учителів наукових ліцеїв; практичних психологів, які працюють у таких закладах освіти; викладачів і студентів педагогічних закладів освіти різних рівнів; викладачів системи післядипломної педагогічної освіти; слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інтерес яких пов’язаний з навчанням і розвитком обдарованих учнів.

  Розроблення та реалізація освітніх програм спеціалізованої освіти наукового спрямування: методичні рекомендації 

  Н. І. Поліхун, К. Г. Постова, І. А. Сліпухіна, Л. В. Горбань. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 68 с.  

  Базуючись на стандарті спеціалізованої освіти наукового спрямування методичні рекомендації з розроблення та реалізація відповідних освітніх програм розкривають організаційні особливості освітньої програми в умовах інтеграції формальної та неформальної освіти, вимоги до обов’язкових результатів навчання здобувачів з освоєння дослідницької компетентності, інструменти внутрішнього забезпечення якості освіти закладом спеціалізованої освіти наукового спрямування. Для закладів спеціалізованої формальної і неформальної освіти наукового спрямування.

  Діагностика самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею: методичні рекомендації

  Н. А. Бєльська, М. Ю. Мельник, М. М. Новогородська. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. – 36 с. 

  У методичних рекомендаціях подано профорієнтаційно-діагностичну тестову систему «Інтереси та здібності», що спрямована на двостороннє дослідження особистості: мотиваційної структури (професійних інтересів, схильностей) та структури задатків і здібностей. Це дає змогу здійснювати математично обґрунтоване прогнозування навчальної та професійної успішності особистості в різних сферах діяльності. Діагностичні методики було стандартизовано. 

  Нормативні дані сформовані на українській виборці. Тестова система рекомендована для розв’язання проблеми професійної орієнтації та кар’єрного консультування обдарованих учнів ліцею. 

  Методичні рекомендації адресовано педагогам, психологам, працівникам освітніх закладів, які працюють з обдарованими дітьми й учнівською молоддю, а також науковим працівникам, аспірантам, викладачам психолого-педагогічних дисциплін.

  Упровадження STEM-освіти в умовах інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів : методичні рекомендації

  Н. І. Поліхун, К. Г. Постова, І. А. Сліпухіна, Г. В. Онопченко, О. В. Онопченко. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. – 80 с. 

  Інноваційні процеси суспільно-економічного розвитку та зростаючий попит на фахівців високотехнологічних галузей, які здатні до комплексної наукової та інженерної діяльності, сприяли формуванню та розвитку освітнього напряму STEM, що став педагогічною інновацією ХХІ століття. 

  Автори визначають та окреслюють особливості, теоретичні та практичні аспекти з упровадження STEM-освіти в Україні. У виданні запропоновано моделі інтеграції формальної та неформальної освіти, передусім, для обдарованих учнів, які в майбутньому можуть стати основою трансформаційних процесів для освіти загалом. Акцентовано на використанні наукового методу й інженерного дизайну в конструюванні навчальних заходів STEM, розкрито особливості освітнього STEM-середовища, запропоновано методичні підходи до організації STEM-проєктів, продемонстровано їх застосування на конкретних прикладах. 

  Посібник спрямовано на формування більш глибокого розуміння новітніх тенденцій в освіті, які покликані підготувати нове покоління до вимог сучасної економіки. Видання призначено для вчителів, викладачів, методистів, студентів закладів вищої освіти та всіх зацікавлених цим питанням осіб.

  Психолого-педагогічний супровід соціалізації  обдарованих старшокласників в Інтернет-середовищі: методичні рекомендації

  К.А. Андросович, Л.І. Ткаченко. – Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 40 с. 

  У методичних рекомендаціях авторами досліджено позитивні та негативні чинники впливу Інтернету на соціалізацію обдарованих учнів; розкрито моделі поведінки користувачів мережі Інтернет та обґрунтовано теоретичну модель профілактики деструктивних проявів Інтернет-соціалізації обдарованих учнів.

  Розкрито поняття «безпечна поведінка обдарованих старшокласників у мережі Інтернет», яке охоплює пізнавальний, вчинковий і мотиваційно-рефлексивний компоненти. Автори зазначають, що процес формування у школярів безпечної поведінки в Інтернет-мережі відбувається під впливом різноманітних факторів на індивідуальному, сімейному, суспільному рівнях, рівні найближчого оточення (рівень однолітків, рівень освітньої установи).

  Запропоновано систему соціально-педагогічних умов, що забезпечує профілактику безпечної соціалізації обдарованої молоді в Інтернет-середовищі.

  Методичні рекомендації призначено для науковців, педагогів, практичних психологів освітніх установ, соціальних служб, студентів закладів вищої освіти.

  Навчальна продукція

  Основи наукових досліджень: робочий зошит

  Н. І. Поліхун, К. Г. Постова, Г. В. Онопченко, О. В. Онопченко. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 72 с. 

  Робочий зошит містить пояснення та завдання до основних етапів дослідницького пошуку, допомагає сформувати базові знання наукового методу, ознайомитися з професією вченого, розвинути навички роботи з науковою проблемою, джерелами інформації, науковими текстами та ін. Запропоновано практичні, творчі роботи для відпрацювання наукових понять, формування дослідницьких умінь і навичок, набуття досвіду й формування інтересу та мотивації на самостійні дослідження. Призначення зошита – сприяти вчителю в організації факультативних занять або спецкурсу з основ дослідницького пошуку, допомогти учню в оволодінні дослідницькою компетентністю. Призначений для використання в закладах спеціалізованої освіти наукового спрямування, серед яких: наукові ліцеї та наукові ліцеї-інтернати, заклади загальної середньої освіти, на базі яких діють науково-пошукові об’єднання учнів, заклади позашкільної освіти, які надають освіту наукового спрямування, Національний центр «Мала академія наук України» і заклади, діяльність яких він координує, та ін. Для учнів, учителів, керівників гуртків наукового профілю, методистів, студентів педагогічних ЗВО, а також усіх, хто цікавиться науковою освітою молоді.

  Проєкт освітньої програми для закладів спеціалізованої освіти наукового спрямування

  Н. І. Поліхун, К. Г. Постова, І. А. Сліпухіна, Л. В. Горбань. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 48 с. 

  Проєкт освітньої програми для закладів спеціалізованої освіти наукового спрямування – це нормативний документ, що містить комплекс освітніх компонентів для досягнення здобувачами освіти результатів навчання, які визначені Стандартом спеціалізованої освіти наукового спрямування. Проєкт постає основою для інтеграційних процесів між формальною та неформальною освітою, зближення освітніх систем, різних типів освітніх закладів і установ, які можуть надавати освітні послуги. Він сприяє створенню оптимальних умов для реалізації спеціалізованої освіти наукового спрямування та розбудови інтегрованого освітнього простору відповідних освітніх закладів. Ключовою метою проєкту програми є забезпечення розвитку дослідницької компетентності через безпосереднє залучення учнів базової та профільної школи до навчальної наукової, конструкторської, винахідницької та пошукової діяльності відповідно до Стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування. Проєкт розроблено на основі сучасної державної освітньої політики та стратегії реформування системи освіти України. Проєкт освітньої програми для закладів спеціалізованої освіти наукового спрямування – це відкритий, динамічний ресурс, що призначений для творчих педагогічних спільнот, готових здійснювати інноваційну діяльність із розбудови спеціалізованої освіти наукового спрямування.

  Аналітичні матеріали

  Інформаційні ресурси з психолого-педагогічної підтримки обдарованих дітей: науково-аналітична доповідь

  Г.В. Онопченко, О.В. Онопченко. – Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 3,0 друк.арк. 

  У роботі проаналізовано види та типи інформаційних ресурсів. Розглянуто різноманітні підходи до поняття «інформаційні ресурси» в контексті психолого-педагогічних досліджень. Проаналізовано специфіку інформації в педагогіці як ключового фактора при розробці розвиненої системи психолого-педагогічної підтримки обдарованих дітей. Обґрунтовано потребу психолого-педагогічних кадрів в інформаційних ресурсах нового типу. Окреслено основні властивості таких інформаційних ресурсів.

  Обґрунтовано відмінність психолого-педагогічного процесу з використанням інформаційних ресурсів нового покоління від старих формацій. Проаналізовано використання інформаційних ресурсів в освіті інших країн. 

  Аналітичні матеріали призначені для науковців, психологів, педагогів, керівників установ освіти, спеціалістів органів управління освітою.